Betingelser og persondata

Nedenfor kan du læse Jordemodertids betingelser for bookinger samt vores persondatapolitik. Vores persondatepolitik for patientbehandling, er identisk med skrivet, "Samtykke til håndtering af personoplysninger", der kommer frem når man booker en tid.

Betingelser for booking

Betaling foregår på ydelsesdagen, hvor der kan betales med mobilepay eller laves en bankoverførelse.

Ved udeblivelse eller afbud til individuelle ydelser foretaget senere end 24 timer inden den påbegyndte ydelse, opkræves det fulde beløb, med mindre der kan fremvises gyldig dokumentation for udeblivelsen (hospitalsindlæggelse/fødsel). I disse tilfælde vil der uanset ydelses art, opkræves et ulejlighedsbegyr på 200 kr.

Ved udeblivelse eller afbud af fødselsforberedelse foretaget senere end en uge før undervisningen opkræves fulde beløb med mindre dette skyldes fødsel. I såfald opkræves et ulejlighedsgebyr på 200 kr. med mindre afbuddet sker under 24 timer før undervisningsstart. I dissee tilfælde opkræves der 500 kr.

Ved mangelfuld tilslutning til fødselsforberedelseshold forbeholder vi os retten til at aflyse holdet. Vi forsøger i vid udstrækning at finde en anden løsning f.eks. ved at tilbyde de involverede klienter en anden undervisningsdato, tilbyde individuel undervisning eller lignende.

Persondatapolitik for patientbehandling

Velkommen som klient hos Jordemodertid og kontakt@jordemodertid.dk

Jordemodertid IVS
CVR nr. 39376296

I forbindelse med dine behandlinger hos Jordemodertid er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger vi behandler
Modtager du behandling hos Jordemodertid, vil vi i forbindelse med din behandling notere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i Autorisationslovens kapitel 6 og Journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i Sundhedsloven kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål og til brug for, at du kan modtage undervisning  m.m. i forbindelse med deltagelse i f.eks. holdundervisning. Disse oplysninger noteres med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

2. Samtykke
Når Jordemodertid indsamler, behandler og opbevarer personfølsom data må det kun ske med klientens samtykke. 

Du kan som kunde til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, det gøres skriftligt ved at sende os en email på kontakt@jordemodertid.dk.

Afvent bekræftelse på modtagelse af email fra os. Alternativt kan du kontakte os per telefon 42 90 90 05, hvis du ikke har modtaget en bekræftelse på din email.

Vær opmærksom på at det ikke er alt persondata der går ind under ‘retten til at blive glemt’.

3. Videregivelse af oplysninger
Efter Sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme, fortrolige forhold.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for Jordemodertid må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i Sundhedsloven kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

4. Hvor længe oplysningerne opbevares
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er for jordemødre 10 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 1. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter Autorisationsloven § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

6. Konsekvensanalyse
I samråd med advokat er det vurderet, at Jordemodertid ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af en konsekvensanalyse af håndtering af persondata. Dette grundet virksomhedens omfang.

7. Klage
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

8. Hvordan vi beskytter dine data
Alle vores data er beskyttet af SSL krypterede tjenester bl.a. via vores booking- og journalsystem.

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs vore Betingelser og persondata

Acceptér

Book tid Til top

Book din tid her